Cholamandalam Investment & Finance Ltd. Vs. Mr. Suketu Ramesh Jhaveri & 3 Ors. – DRAT Mumbai