Gangapur Sahakari Sakhar Karkhana Ltd. Vs. Maharashtra State Co-operative Bank Ltd. & Anr. – DRAT Mumbai Bench