IDBI Bank Ltd. & Anr.  Vs. Indira Gandhi Bhartiya Mahila Vikas Sahakari Sakhar Karkhana Ltd. & 2 Ors. – DRAT Mumbai  Bench