KEB Hana Bank Vs. Mr. Rohit Nath – DRT Chennai Bench (DRT-II)