MEIL-KBL (JV) Vs. State of Madhya Pradesh & others – Madhya Pradesh High Court