Prashant Hasmukh Manek Vs. Ramu Annamalai Ramasamy – Madras High Court