Punjab National Bank Vs. Shaikh Jumman Shaikh Guljar – Bombay High Court