Shikhar Chand Jain RP of Shree Vishnu and Energy Pvt. Ltd. Vs. Manoj K. Daga & Anr – NCLT Cuttack Bench