Shyam Sunder Bhatiya Vs. Mr. Khozim Yusuf Nagarwala – NCLAT New Delhi