Vishal Gupta Vs. Kishan Batham – Madhya Pradesh High Court