Vishnu Kumar Agarwal Vs. M/s Piramal Enterprises Ltd – SC